Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego vimedis.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VIMEDIS.PL

 

      I.        Postanowienia ogólne

    II.        Definicje

   III.        Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  IV.        Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

    V.        Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

  VI.        Tryb postępowania reklamacyjnego

 VII.        Prawo odstąpienia od umowy

VIII.        Własność intelektualna

  IX.        Odpowiedzialność

    X.        Postanowienia końcowe

 

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Serwis internetowy działający pod adresem vimedis.pl prowadzony jest przez Barbarę Woźniak - Stolarską wykonującą działalność gospodarczą pod firmą BARBARA WOŹNIAK-STOLARSKA PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE, CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Łubinowa 12/8, 52-210 Wrocław,  NIP: 8951098824, REGON: 930498030, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@vimedis.pl

2.    Serwis vimedis.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis vimedis.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu vimedis.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.    Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.

6.    Konsultacje Internetowe nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym.

7.    Konsultacje Internetowe nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Nie stanowią konsultacji lekarskiej, ani porady lekarskiej. Nie mogą także być także podstawą do podejmowania, bądź zaniechania przez Użytkownika leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków.

8.    Podawane przez Użytkownika dane i informacje za pośrednictwem Serwisu  nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami.

9.    Użytkownik jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe Zleceń przekazywane Zleceniobiorcy były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść Zlecenia powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny.

10.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a)    Kodeksu cywilnego;

b)    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827;

c)    Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.);

d)    Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.);

e)    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II.            DEFINICJE

1.   FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

2.   FORMULARZ WYWIADU ZDROWOTNEGO - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu stanowiący szczegółowy scenariusz z pytaniami dotyczącymi wybranej wizyty, umożliwiający załączenie plików z wynikami badań.

3.   KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

4.   KONSULTACJE INTERNETOWE - usługi wykonywane przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawców związane z promocją zdrowia, polegające na promowaniu zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, a także na edukacji zdrowotnej i szkoleniowej, umożliwiającej Zleceniodawcom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę.

5.   KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.   NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

7.   REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

8.   SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem vimedis.pl.

9.   SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji świadczonych Konsultacji Internetowych.

10.  USŁUGODAWCA, ZLECENIOBIORCA Barbara Woźniak - Stolarska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą BARBARA WOŹNIAK-STOLARSKA PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE, CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO, ul. Łubinowa 12/8, 52-210 Wrocław,  NIP: 8951098824, REGON: 930498030.

11.  USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIKosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

12.  USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

13.  ZLECENIE - informacja umieszczana przez Zleceniodawcę w Serwisie, będąca wyrazem woli powierzenia wykonania Konsultacji Internetowych.

14.  ZLECENIODAWCA – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem Serwisu Zlecenie wykonania usługi Konsultacji Internetowych przez Zleceniobiorcę.

 

III.           RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.   Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a)    prowadzenie Konta,

b)    System Opinii,

c)    Newsletter,

d)    Konsultacje Internetowe,

e)    Formularz Wywiadu Zdrowotnego.

2.   Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.   Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.          WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.   Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) do c) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.   Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. d) oraz e) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne.

3.   Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (eCard, DotPay.pl) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 24h od momentu złożenia Zlecenia. Konsultacje Internetowe są świadczone po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału.

4.   W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności lub Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

5.   Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

b)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania zamieszczania jej przez Usługobiorcę.

Usługobiorca zobowiązuje się:

                                          i.    opiniować i oceniać tylko wtedy, gdy sam korzystał z ocenianych usług,

                                         ii.    nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących świadczonych usług,

                                        iii.    dodawać obiektywne opinie w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny świadczonych usług,

                                       iv.    nie umieszczać reklamy towarów, usług, podmiotów, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,

                                         v.    nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.

c)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

d)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Konsultacji Internetowych, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania Konsultacji Internetowej przez Użytkownika. W ramach Konsultacji Internetowych, Zleceniobiorca jest uprawniony wyłącznie do:

                                          i.    przekazywania Zleceniodawcom wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowym zasadom zapobiegania chorobom a także o higienie i pielęgnacji zdrowia a także umiejętności niezbędnych do samoopieki i samokontroli zdrowia;

                                         ii.    informowania Zleceniodawców o możliwości stosowania leków lub ich odpowiedników, które mogą być nabywane bez recepty oraz edukowania o możliwych działaniach niepożądanych w zażywaniu lekarstw lub innych środków;

                                        iii.    informowania Zleceniodawców o potrzebie osobistego zbadania Zleceniodawcy przez lekarza lub innego specjalistę, o potrzebie skorzystania z pomocy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub też o konieczności wykonania badań laboratoryjnych.

Konsultacje Internetowe są świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, a odpowiedź jest udzielana w ciągu 24h od momentu otrzymania Zlecenia.

e)    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Wywiadu Zdrowotnego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

6.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

b)    dostęp do poczty elektronicznej,

c)    przeglądarka internetowa,

d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

7.   Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8.   Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9.   Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10.         Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.

11.         Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:

a)    powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

b)    o charakterze rasistowskim,

c)    o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

d)    noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

e)    naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

f)     wprowadzające w błąd Usługobiorców,

g)    reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do vimedis.pl,

h)    będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,

i)      zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

 

V.            WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.   Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ( np. prowadzenie Konta).

b)    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vimedis.pl.

c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI.          TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vimedis.pl.

b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VII.         PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.    Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.

3.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4.    Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

5.    Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

VIII.        WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem vimedis.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Barbary Woźniak – Stolarskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą BARBARA WOŹNIAK-STOLARSKA PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE, CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO, ul. Łubinowa 12/8, 52-210 Wrocław,  NIP: 8951098824, REGON: 930498030. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony vimedis.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony vimedis.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.    Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści cyfrowe potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Serwis i Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniami oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

IX.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

2.    Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

3.    Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

4.    Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

5.    Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

a)    za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

b)    w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

c)    za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

d)    za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

e)    za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

f)     za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

g)    za skutki związane z utratą hasła.

 

X.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.    Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3.    Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału

4.    Sądowe rozstrzyganie sporów:

a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.

5.    Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.    Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.